Ngày 18.09.2017: THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A

18/09/17 THỨ HAI TUẦN 24 TN
Lc 7,1-10

 

CHÚA CỨU ĐỘ MỌI DÂN TỘC

“Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.” (Lc 7,6)

Ngày 18.09.2017: THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Người Do Thái quan niệm chỉ có hai loại người trên trái đất: người Do Thái, ngoài ra tất cả là dân ngoại. Là dân được tuyển chọn, nên người Do Thái tin, khi Đấng Mê-si-a đến, Người sẽ chỉ cứu riêng người Do Thái mà thôi. Ngờ đâu, khi Chúa Giê-su đến, người mà Ngài nhậm lời lại là một viên sĩ quan người Rô-ma, một người ngoại giáo! Chúa Giê-su đến chữa lành người Do Thái lẫn dân ngoại. Đây là cách Chúa Giê-su muốn nói với những người Do Thái: Dù các ngươi bất trung và bướng bỉnh như thế nào, ta cũng đến đây vì các ngươi. Và đây cũng là cách Chúa Giê-su với dân ngoại: Ta đến đây vì các con nữa.

Mời Bạn: Vốn là dân ngoại nay bạn trở thành Ki-tô hữu nhờ được Thiên Chúa tuyển chọn qua bí tích Thánh Tẩy; vậy bạn đừng để não trạng tự mãn trong đời sống đạo làm cho niềm tin của bạn già nua, xơ cứng; thái độ thiếu tôn trọng những người thuộc tôn giáo khác làm bạn khó nhớ đến sứ mạng truyền giáo bạn lãnh nhận. Bạn hãy nhớ rằng Thiên Chúa ban Con Một Ngài cho thế gian, không loại trừ ai. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa có được bạn tiếp tục không?

Chia sẻ: Trong năm vừa qua, Giáo xứ bạn giúp được bao nhiêu người gia nhập Hội Thánh Chúa ? Nhận xét của bạn ?

Sống Lời Chúa: Viếng Thánh Thể cầu nguyện cho cuộc truyền giáo của giáo xứ bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố đức tin và ban thêm sức mạnh cho con, để con luôn nhận ra Chúa và tình thương của Chúa, nhờ đó, chúng con không ngừng hát lên bài ca ngợi tình thương quan phòng của Chúa.