Ngày 16.11.2019: Kiên trì cầu nguyện

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’ “.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Qua dụ ngôn người thẩm phán bất lương và bà góa bụa, Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng Thiên Chúa rất mực minh anh và nhân từ với những người Chúa chọn, Người luôn luôn lắng nghe tiếng chúng ta cầu xin, Người không bỏ rơi chúng ta trong cơn túng quẫn. Hơn nữa, qua dụ ngôn này, Chúa cũng nói lên sự tương phản giữa lòng nhân từ của Thiên Chúa và sự bất lương của vị thẩm phán. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta biết kiên trì cầu nguyện luôn mãi. Cầu nguyện với Chúa để thay đổi bản thân, cầu nguyện để thay đổi thế giới, cầu nguyện để thoát khỏi những thế lực ma quỷ.

Xin Chúa dạy chúng con biết kiên trì cầu nguyện với Chúa, dâng lên Chúa những xót xa của phận người, những áp bức, bóc lột mà chúng con đang gặp phải. Xin dạy chúng con biết tin tưởng vào Chúa là Đấng nhân từ, Người là vị thẩm phán và là trung gian giữa chúng con và Chúa Cha. Amen.