Ngày 15.03.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay

THỨ TƯ TUẦN 2 MC

 Mt 20,17-28 

PHỤC VỤ

Ngày 15.03.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay

“Ai muốn làm lớn giữa các con, thì phải là đầy tớ các con… Cũng vậy, Con Người đến không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người.” (Mt 20,26.28).

 Suy niệm: Khởi đầu các văn kiện các Đức Giáo Hoàng thường xưng mình là “Tôi Tớ của các Tôi Tớ”. Điều đó hẳn muốn nói lên, trong cương vị Giáo Hoàng, ngài là tôi tớ phục vụ mọi tôi tớ là chúng ta. Đúng vậy, được cắt đặt ở địa vị nào trong giáo hội hay xã hội cũng nhằm để phục vụ cộng đoàn. Sự kiện hai môn đệ Chúa là Gio-an và Gia-cô-bê xin chỗ cao nhất trong triều đại của Chúa là dịp để Chúa nói về cuộc khổ nạn của Ngài và khẳng định nẻo đường mà các môn đệ Ngài phải theo để xứng danh là môn đệ Chúa. Chức vụ và địa vị là gánh nặng, là thập giá nhưng là niềm vui và hạnh phúc khi chu toàn vì nên giống Chúa Giê-su phục vụ người khác. Nếu không chu toàn trách vụ thì làm sao gọi là uống chén đắng, làm sao gọi là phục vụ, làm sao để người khác nhờ ta mà tốt hơn, được cứu chuộc?

Mời Bạn: Dù bạn là ai, làm nghề nghiệp gì, giữ chức vụ nào, là tu sĩ hay giáo dân, là cha là mẹ hay là con cái… tất cả đều được mời gọi sống xứng đáng trong bậc sống: chu toàn trách nhiệm, sống gương mẫu…

Sống Lời Chúa: Không đứng núi này trông núi nọ, nhưng làm tốt công việc trong chức phận mình là nên giống Đức Ki-tô, là trở nên người phục vụ. Tránh lối sống vụ lợi, hưởng thụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu nỗ lực trong công việc bổn phận của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết phục vụ là hy sinh, phục vụ là quên mình, phục vụ không cần đền đáp… phục vụ vì Chúa Ki-tô để nên giống Ngài.