Ngày 12.09.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm C

THỨ HAI: 12.09.2016

Lc 7, 1 10

Ngày 12.09.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Thưa Ngài ,không dám phiền Ngài quá như vậy,vì tôi không đáng bước Ngài vào nhà tô ” (Lc 7, 6).

2. Suy niệm: Đây là câu nói xuất phát từ một lòng tin sâu xa của người đại đội trưởng dân ngoại mà cho đến nay chúng ta vẫn được nghe mỗi khi tham dự thánh lễ. Chỉ có một đức tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và một đời sống luân  lý  tốt  đẹp  con  người  mới  thấy được mình nghèo nàn và yếu kém trước Thiên Chúa quyền năng. Một lối sống bê tha, chểnh mảng trong đời sống đạo đức sẽ làm tính kiêu ngạo nổi lên từ đó dẫn đến việc gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Từ tâm hồn khiêm tốn và lòng tin mạh mẽ của viên đại đội trưởng nhắc chúng ta nên tự vấn lương tâm mình về đời sống đức tin của chúng ta bấy lâu. Chúng ta thán phục trước quyền năng và tình thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại hay chỉ biết thán phục tài nghệ của mình!

3. Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi ngày để tập nhân đức khiêm tốn.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết nhận ra sự hư đốn của mình để luôn chạy đến với Chúa hầu được chửa lành. Amen.