Ngày 10.02.2016: Thứ Tư Lễ Tro năm C

THỨ TƯ – 10. 02.2016
MỒNG BA TẾT Thánh hóa công việc.

LỄ TRO, GiỮ chay và kiêng thịt vào ngày 19.02.2016
Mt 25, 14 – 30

Ngày 10.02.2016: Thứ Tư Lễ Tro năm C

  1. Ghi nhớ: Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa (Mt 25, 29)
  2. Suy niệm: Người ta thường nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, con người có làm gì mà ông trời không chúc phúc ban ơn thì cũng không thể nào thành sự. Nhưng trong khía cạnh đức tin chúng ta cũng có thể nói ngược lại: “Mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân”. Trong bài tin mừng hôm nay, ông chủ đã giao những nén bạc cho từng người, người nhiều người ít, không có người nào là không có, người mà bị ông chủ chê trách cũng nhận được số bạc. Như vậy ông chủ không bắt ai làm quá sức lực mình hay bắt ai nộp lại những gì mà ông không giao phó. Người bị phạt là người đã giấu đi số bạc chủ giao. Mồng 3, thánh hoá công ăn việc làm, Chúa ban cho mỗi người tuỳ theo khả năng hoàn cảnh của từng người, nói một cách khác Chúa đã khởi sự và Người chờ đợi chúng ta hoàn tất. Xin Chúa thánh hoá những công việc chúng con làm và nâng đỡ chúng con luôn trong đời sống
  1. Sống Lời Chúa: Dâng cho Chúa công việc hằng ngày.
  2. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con có sức lực để lao động xây dựng thế giới. Xin cho chúng con luôn biết cùng hành động với Chúa để được Chúa luôn đồng hành với chúng con.