Ngày 03.02.2023: Làm chứng cho sự thật

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô: Mc 6, 14-29

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

Thánh Gioan là vị ngôn sứ vĩ đại dọn đường cho Chúa Giêsu đến. Thánh nhân đã can đảm nói lên sự thật, và chính vì sự thật ấy mà ông đã phải hy sinh mạng sống của mình. Không chỉ có Gioan Tiền hô, và số phận của các ngôn sứ khác cũng có kết cục như thế. Đối với người đời, kết cuộc ấy là bi đát, là thất bại, là dại dột; nhưng trước Thiên Chúa, đấy lại là một vinh dự lớn lao, vinh dự được làm chứng cho Chúa, được họa lại nơi chính cuộc đời mình cuộc thương khó của Chúa Kitô.

Xin cho mỗi chúng ta cũng biết can đảm làm chứng cho Chúa, làm chứng cho sự thật, cho dù có phải thiệt thòi, mất mát; vì biết rằng phần thưởng Chúa dành cho chúng ta ở trên trời thật lớn lao.