Ngày 02.04.2017: Chúa Nhật V Mùa Chay

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY: 02.04.2017

Ga 11,1-45

Ngày 02.04.2017: Chúa Nhật V Mùa Chay

  1. Ghi nhớ: “Bệnh này không đến nổi chết, nhƣng là dịp để bày tỏ vinh quan của Thiên Chúa : qua cơn bệnh này con Thiên Chuá đƣợc tôn vinh” (Ga11,4).
  1. Suy niệm : Trong đời sống hằng ngày, ai cũng mong muốn cho mình luôn sống hạnh phúc, thân xác khoẻ mạnh, bệnh tật xảy đến thì cho là điều xấu xảy đến. Nhưng mấy khi chúng ta nhận ra bệnh tật hay một biến cố xấu xảy đến trong đời sống chúng ta là sứ điệp của Chúa gởi đến cho mình. “ Qua cơn bệnh này Con Thiên Chúa được tôn vinh”.
  1. Sống Lời Chúa: Nhận ra sứ điệp của Chúa qua từng biến cố.
  1. Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho mỗi người chúng con biết làm vinh danh Chúa ngay trong chính cuộc sống của chung con. Amen.