Thứ Tư: Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo.

Thứ Tư: Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo.