Thứ Sáu Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng

Thứ Sáu Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng