Lời Hiệu Triệu Toàn Thể Gia Đình Đa Minh Lần Chuỗi Mân Côi

 

Tôi tha thiết mời gọi toàn thể Gia Đình Đa Minh – các nam tu sĩ, các nữ đan sĩ, các nữ tu sĩ, huynh đoàn giáo dân, các tu hội đời, các huynh đoàn linh mục và giới trẻ – khắp nơi trên toàn thế giới cùng hiệp ý nguyện Kinh Mân Côi, theo chương trình được tu sĩ Lawrence Lew O.P., – Tu sĩ Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi của Dòng, – soạn sẵn.”

– Tu sĩ Gerard Timoner O.P.,
     Tổng quyền

Lời Hiệu Triệu Toàn Thể Gia Đình Đa Minh Lần Chuỗi Mân CôiLời Hiệu Triệu Toàn Thể Gia Đình Đa Minh Lần Chuỗi Mân Côi