Lịch Phụng vụ Tháng 09 Năm 2023

Để giúp cộng đoàn tham dự tích cực các nghi thức phụng vụ và sinh hoạt trong giáo xứ, Ban Truyền thông gửi tới cộng đoàn lịch phụng vụ tháng 09 năm 2023.

Lịch Phụng vụ Tháng 09 Năm 2023

Lịch Phụng vụ Tháng 09 Năm 2023