Kết quả tuyển sinh lớp Triết học

 

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh
Thần học Sedes Sapientiae

 

Kết quả tuyển sinh lớp Triết học

Niên khóa 2012 – 2015

 

Mã số

Việt Văn

Anh Văn

Trung bình

Kết quả

001

11.5

4

9.00

Rớt

002

9

11

9.67

Đậu vớt

003

16

4

12.00

x

004

12

4

9.33

Rớt

005

Bỏ Thi

006

13

8.5

11.50

Đậu

007

14

9

12.33

Đậu

008

10

4.5

8.17

Rớt

009

16

2

11.33

x

010

10

3

7.67

Rớt

011

8

4.5

6.83

Rớt

012

14

5.5

11.17

Đậu

013

7

2

5.33

Rớt

014

10

7

9.00

Đậu vớt

015

12

8.5

10.83

Đậu

016

Bỏ Thi

017

8

2.5

6.17

Rớt

018

10

11.5

10.50

Đậu

019

11

5

9.00

Đậu vớt

020

13

7.5

11.17

Đậu

021

8

8.5

8.17

Rớt

022

10

4

8.00

Rớt

023

13

5

10.33

Đậu

024

10

7

9.00

Đậu vớt

025

13

6

10.67

Đậu

026

7

14.5

9.50

Đậu vớt

027

10

2

7.33

Rớt

028

12

9

11.00

Đậu

029

8

4

6.67

Rớt

030

6

3

5.00

Rớt

031

14

4.5

10.83

Đậu

032

11

5.5

9.17

Đậu vớt

033

11.5

5.5

9.50

Đậu vớt

034

10

8

9.33

Đậu vớt

035

12

5

9.67

Đậu vớt

036

10

8

9.33

Đậu vớt

037

7

8

7.33

Rớt

038

12

9.5

11.17

Đậu

039

Bỏ Thi

040

14

7

11.67

Đậu

041

12

7.5

10.50

Đậu

042

12

2.5

8.83

Rớt

043

12

4.5

9.5

Đậu vớt

044

10

9

9.67

Đậu vớt

045

10

6

8.67

Rớt

046

11

5.5

9.17

Đậu vớt

047

13.5

4.5

10.50

Đậu

048

14

12

13.33

Đậu

049

14

9

12.33

Đậu

050

12

7

10.33

Đậu

051

12

10

11.33

Đậu

052

13.5

9

12.00

Đậu

053

9

7.5

8.50

Rớt

054

9

4

7.33

Rớt

055

14.5

7.5

12.17

Đậu

056

9

6

8.00

Rớt

057

Bỏ Thi

058

15

4

11.33

x

059

9

4

7.33

Rớt

060

13

4.5

10.17

Đậu

061

10

3

7.67

Rớt

062

10

5

8.33

Rớt

063

12

11

11.67

Đậu

064

12

2

8.67

Rớt

065

9

9

9.00

Đậu vớt

066

11

5

9.00

Đậu vớt

067

14

14

14.00

Đậu

 

Ghi chú:
1. Thang điểm: 20
2. Điểm Việt Văn: hệ số 2; điểm Anh văn: hệ số 1
3. Điểm liệt: ≤ 4
4. Điểm đậu: Điểm trung bình ≥10
5. Điểm đậu vớt: 9 ≤ TB < 10
6. Điểm Việt Văn ≥ 15 trở lên mà có điểm Anh văn ≤ 4: được đăng ký học lớp triết hệ ba năm, nhưng năm sau phải thi lại môn Anh văn.

Văn phòng Sedes Sapientiae

 Kết quả tuyển sinh lớp Triết học