Home / Hình Ảnh / Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Tuyên Thệ

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Tuyên Thệ

 
 
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đaminh
 
Tuyên Thệ Nhậm Chức nhiệm khóa 2006-2010