Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Tuyên Thệ

 
 
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đaminh
 
Tuyên Thệ Nhậm Chức nhiệm khóa 2006-2010
 
 
 
The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">kTOyjSsDI5g</span> is invalid.