Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

 

1. Chúc mừng bổn mạng các Thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa (ngoại thường)

 

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hai thành viên mới

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

2. Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Xem thêm hình