Home / Hiệp Thông / HĐGMVN: Hướng đến Năm Thánh Mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

HĐGMVN: Hướng đến Năm Thánh Mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

 

Phóng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam (từ 19/06 đến 24/11/2018)