Giới thiệu sách Chú giải TM Gio-an, tập 1, Ga 1,1 – 2,22

Giới thiệu sách Chú giải TM Gio-an, tập 1, Ga 1,1 - 2,22

Giu-se Lê Minh Thông, Chú giải Tin Mừng Gio-an,
tập 1: Ga 1,1–2,22, Hà Nội, Nxb Hồng Đức, 2021, 600 tr.
ISBN: 978-604-321-293-8. Giá bìa: 150.000 ĐVN.
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com