Gia Đình Truyền Tin Thánh Lễ Tạ Ơn 15 tuổi

THÁNH LỄ TẠ ƠN
Gia Đình Truyền Tin 15 năm
(1993 – 2008).
do đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Gp Kontum chủ sự.
.
.
.