Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ

Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ

 

Lễ tro năm nay tại giáo xứ Đaminh – Ba Chuông đã diễn ra trong bầu khí êm ả, nhưng khá thiêng thánh và ấn tượng. Số giáo dân đi tham dự, đặc biệt hai lễ chiều 17g30 và 19 giờ còn đông hơn cả ngày Chúa nhật, đã chật kín cả trong lẫn ngoài khu thánh đường. Cho thấy tầm quan trọng của lễ tro trong trong tâm thức người tín hữu.

Các cha, các tu sĩ, các thừa tác viên thánh thể… cả thảy đến 24 người tham gia nghi thức bỏ tro, thế mà nghi thức vẫn kéo dài đến gần 15 phút.

Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ

Quả giống như lời ngôn sứ Giôen trong bài đọc một : “Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng ; hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú.” Bởi vì “Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (Ge 2,12-18)

Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ

Hóa ra bên cạnh lời đọc lúc bỏ tro : “Người ơi hãy nhớ phận mình từ bụi tro và sẽ trở về bụi tro”, hoặc “Hãy sám sối và tin vào Tin Mừng”. Thì ngôn ngữ của phụng vụ hôm nay lại gợi lên rõ nét hơn niềm tín thác vào tình yêu Thiên Chúa.

Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ

Vì như lời thánh Phaolô trong bài đọc II : “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người”…  “Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ”. (2Cr 5,20-6,2)

Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ

Cầu chúc mọi người, bước vào mùa chay thánh, cùng đức Kitô đi vào sa mạc cuộc đời, với một tinh thần mới, tinh thần của Đức Kitô. Để mùa chay thực sự là mùa hồng ân và là mùa cứu độ.

Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ

Đây Là Thời Thi Ân, Là Ngày Cứu Độ

(Hình ảnh : Dương Minh Thanh)