Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Clips : Mary, Did You Know ?

Clips : Mary, Did You Know ?

 

Clips : Mary, Did You Know ?

Mark Lowry & Buddy Greene

Dựa trên Lời Kinh thánh, bên máng cỏ Bêlem xưa : “Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19). Tác giả nhạc phẩm “Mẹ Maria, Mẹ có biết chăng ?” (Mary, Did You Know ?) đã soạn nhiều câu hỏi cho Đức Mẹ, nhằm giới thiệu sứ vụ tương lai của Hài Nhi Giêsu.

Tất cả dựa trên nền tảng là những lời loan báo của các ngôn sứ trong Cựu Ước về Đấng Thiên Sai, và những lời báo trước của thiên sứ Gabriel trong ngày truyền tin.

 

Clips với phụ đề

 

Mary, did you know ?

Mary did you know that your baby boy would someday walk on water ?
Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters ?

Did you know that your baby boy has come to make you new ?
This child that you’ve delivered will soon deliver you.

Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man ?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with His hand ?

Did you know that your baby boy has walked where angels trod ?
When you’ve kissed your little baby then you’ve kissed the face of God.

Mary, did you know…? Mary, did you know…?
The blind will see, the deaf will hear, the dead will live a-gain
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb.

Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation ?
Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations ?

Did you know that your baby boy was heaven’s perfect lamb ?
This sleeping child you’re holding is the great “I AM”.