Home / Giáo Dục - Gia Đình / Clip nhạc: TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG 2; St: Sr. Tê-Rê-Sa; Tb: Bé Anh Khôi

Clip nhạc: TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG 2; St: Sr. Tê-Rê-Sa; Tb: Bé Anh Khôi