Chương trình giáo lý năm 2014

 

Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông 
Trung Tâm Mục Vụ

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ NĂM 2014

(Dự kiến)

 

  1. GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Thời gian học:

  • Thứ hai, tư, sáu hằng tuần
  • Học từ 19g00 đến 20g30

Khóa

Khai giảng

Lãnh nhận bí tích Khai tâm

I

Thứ sáu

14/02/2014

Thứ tư

04/06/2014

II

Thứ hai

31/03/2014

Thứ năm

17/07/2014

III

Thứ hai

26/05/2014

Thứ năm

04/09/2014

IV

Thứ sáu

11/07/2014

Thứ năm

16/10/2014

V

Thứ hai

25/08/2014

Thứ năm

04/12/2014

  1. GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Thời gian học:

  • Thứ ba, năm hằng tuần
  • Học từ 19g00 đến 20g30

Khóa

Khai giảng

Bế giảng

I

Thứ ba

18/02/2014

Thứ năm

03/04/2014

II

Thứ ba

29/04/2014

Thứ ba

24/06/2014

III

Thứ ba

01/07/2014

Thứ năm

28/08/2014

IV

Thứ năm

18/09/2014

Thứ năm

13/11/2014

V

Thứ năm

02/10/2014

Thứ năm

27/11/2014

* Câu hỏi ôn tập GLHN

Gx. Đa Minh – Ba chuông, ngày 01 tháng 03 năm 2014

Giám đốc Trung tâm Mục vụ