Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (song ngữ)

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (song ngữ)

 

 

Trinity Sunday

Deut 4:32-34,39-40 ; Rm 8:14-17

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Đnl 4:32-34,39-40 ; Rm 8:14-17

Gospel Mt 28: 16-20

16 The eleven disciples came into Galilee to the mountain to which Jesus had directed them.

17 And on seeing him they paid him homage, but some hesitated.

18 And Jesus approached and spoke to them, saying: “All power in heaven and on earth has given to me.

19 Go, make disciples of all the Gentiles, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,

20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold I am with you all days until the end of the age.”

Phúc Âm Matthêu 28:16-20

16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.

17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

20 dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Interesting Details

 • The appearance of the risen Jesus on the mountain in Galilee concludes Matthew’s Gospel. The passage summarizes three essential topics:

1. Jesus’ supreme and universal power and authority.

2. His church is open to all Jews and Gentiles alike and is ruled by His commandments.

3. The fulfillment of the title “Emmanuel”.

 • (v.16) Jesus started his mission in Galilee (see 4:12-17) and from this very place he sent his people to be disciples of all nations.
 • (v.17) ‘Paying Jesus homage but also doubting’ is the typical itinerary of the faith of disciples of all times. Before being enlightened the disciples must journey through the darkness of doubt, hesitation, and frustration.
 • (v.18) When claiming “all power in heaven and on earth has been given to me,” the risen Jesus accepts what is said about the “Son of Man” in Dan 7:14, and reaffirms his kingship (Mt 27:11).
 • (v.19) Under Moses’ law, only Jewish males could be properly introduced to be the member of God’s chosen people through circumcision. [Females were members of the community, but they were dedicated with no outward sign.] Under Jesus’ teaching all mankind is invited to enter his kingdom through a new initiation rite: baptism in the name of the Father-Son-Holy Spirit, and to keep his law, the law of love.
 • (v.20) The promise assumes a “time of the church” between the inauguration of God’s kingdom through Jesus and its fullness at the end of the world.

Chi Tiết Hay

 • Cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh trên ngọn núi miền Galilê kết thúc Phúc âm của Thánh Mathêu. Đoạn văn tóm lươc ba chủ đề then chốt:

1. Quyền lực và uy danh tối thượng và bao quát của Chúa Giêsu.

2. Giáo hội của Chúa mở rộng cho cả dân Do Thái lẫn dân ngoại và được qui định bằng giới luật yêu thương.

3. Làm trọn vẹn danh hiệu “Emmanuel” nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

 • (c.16) Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ tại Galilê (Mt 4:12-17), cũng chính nơi này Ngài đặt để người của Ngài làm tông đồ của muôn dân.
 • (c.17) “Cung kính bái phục nhưng lòng hoài nghi” là một hành trình đức tin điển hình của tông đồ qua mọi thời đại. Trước khi được khai sáng, các môn sinh phải hành trình trong đêm đen của nghi ngờ, do dự, và nản chí.
 • (c.18) Khi tuyên bố “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”, Chúa Giêsu chấp nhận điều nói về Ngài trong sách Daniel 7:14, và xác nhận vương quyền của Ngài (Mt 27:11).
 • (c.19) Dưới luật Môsê, chỉ có nam giới Do Thái, qua việc cắt bì, mới là thành viên của dân Chúa chọn. Với giới huấn của Chúa Giêsu, toàn thể nhân loại được mời gọi vào vương quốc của Ngài qua nghi thức dẫn nhập: rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh, và qua việc giữ luật yêu thương của Ngài.
 • (c.20) Lời hứa hàm ngụ ý “thời của giáo hội” khởi đầu từ vương quốc của Chúa qua Đức Giêsu cho tới viên mãn trong ngày thế mạt.

One Main Point

In baptism, the new people of God is born again into the mysterious life provided by the trinity of the Creator, the Savior and the Sanctifier. The condition to remain in this new life is to teach and to observe Jesus’ commandment, the commandment of love.

Một Điểm Chính

Qua nghi thức rửa tội dân mới của Chúa được tái sinh trong một sự sống huyền siêu của Ba Ngôi là Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Chuộc và Đấng Ban Sự Sống Tình Yêu. Điều kiện để ở ại trong sự sống mới này là dạy và giữ giới luật của Chúa Giêsu, giới luật của tình yêu.

Reflections

1.This is the way God loves: the Father loved us so much as to give us his Only Begotten Son; through love, the Son gave up his life for our sake; and the Holy Spirit brings into us the same love with which God loves us. As the risen Jesus’ disciples how do you exercise this love, especially to the least of His people, in your daily life?

2.Certainly we do not have any doubt about the risen Jesus; but is there any hesitation, frustration while you are teaching and observing Jesus’ commandments?

3.Gone is the race and gender superiority among the children of God. Do you, while sharing Jesus’ discipleship, exclude others (individuals, family, group, community …) from your spiritual territory? Do you recall a time when you felt so proud of yourself that someone else was made to suffer because of his or her class?

4.How strong is our inner enthusiasm to reach out to present Jesus to someone, to lead someone to baptism?

 

Suy Niệm

1.Đây là lối yêu của Thiên Chúa: Chúa Cha yêu thương chúng ta đến nỗi đã trao ban Người Con Yêu Duy Nhất của mình; qua tình yêu, Chúa Con đã thí mạnh cho phần rỗi chúng ta; và Chúa Thánh Linh mang đến cho chúng ta chính tình yêu mà Chúa đã yêu. Là môn sinh của Chúa Giêsu Phục Sinh, bạn thể hiện tình yêu như thế nào trong cuộc sống mỗi ngày, nhất là đối với “người anh em hèn mọn nhất”?

2.Chắc là chúng ta không hoài nghi về Chúa Giêsu Phục Sinh; nhưng trong khi dạy và giữ lề luật Chúa bạn đã có nỗi ngập ngừng, e ngại nào chăng?

3.Thời vàng son về chủng tộc và phái tính giữa những người con của Chúa không còn nữa. Vậy trong khi chia sẻ chức vụ tông đồ bạn có khai trừ ra khỏi lãnh vực tinh thần của mình những gì khác với mình (người khác, gia đình khác, nhóm khác, cộng đoàn khác …) chăng? Thử nhớ một lần nào đó bạn đã quá kiêu hãnh nghĩ rằng “loại người đó” phải đau khổ là đáng đời?

4.Sự hăng say nội tâm của bạn mạnh cỡ nào để vươn ra giới thiệu Chúa Giêsu cho một người, dẫn một người tới bí tích Rửa Tội?