Cầu nguyện cho Tổng hội các Giám tỉnh tại Bologna (16/07 – 04/08/2016)

Cầu nguyện cho Tổng hội các Giám tỉnh tại Bologna (16/07 - 04/08/2016)

1. Video Khai mạc Tổng hội Bologna

2. Video Thánh lễ Khai mạc Tổng hội Bologna

Cầu nguyện cho Tổng hội các Giám tỉnh tại Bologna (16/07 - 04/08/2016)