Cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi OP

 

 

C Á O   P H Ó

––––––

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, OP.,

thuộc Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại,

đã được Chúa gọi về Nhà Cha sáng ngày 27 tháng 3,

tại Rehab Center, Auburn, WA State, hưởng thọ 67 tuổi.

Cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi OP

Cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi OP