Home / Thánh Lễ Trực Tuyến

Thánh Lễ Trực Tuyến

TLO: Chúa nhật 29 thường niên A (18.10.2020)

Read More »

Thánh Lễ Trực Tuyến: Mừng Kính Đức Mẹ Fatima 13.10.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 28 thường niên A – 11.10.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 27 thường niên A – Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Read More »

TLO: Chúa nhật 26 thường niên năm A – 2020

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 25 thường niên năm A – 2020

Read More »

Trực tuyến: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam 15.9.2020

Read More »

Trực tuyến Thánh lễ an táng cụ Tê-rê-sa Trần Thị Đào

Read More »

TLO: Chúa nhật 24 thường niên năm A – 2020

Read More »