Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

Thần học luân lý 18: Những vấn đề luân lý của nhân luật

Nhân luật có giá trị ràng buộc lương tâm con người sống trong cộng đồng.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 18: Thư Hípri và các thư chung

st-markco
Ngoài 13 thư của thánh Phaolô, chúng ta còn có thư gởi tín hữu Hípri của một tác giả khuyết danh, và 7 lá thư của Giacôbê, Phêrô, Gioan và Giuđa, được gọi là thư chung.

Read More »

Thần học Luân lý 17: Định nghĩa nhân luật

Trong lãnh vực luân lý, không thể bỏ qua việc tìm hiểu đề tài nhân luật, bởi vì trong thực tế nhân luật khiến cho người Kitô hữu, xét như một công dân, cũng như cộng đồng thường phải đối diện với những vấn đề luân lý tế nhị, không thể tránh né.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 17: Các thư thánh Phaolô – P.2

st-markco
Các thư của thánh Phaolô gồm 13 thư, được xếp theo thứ tự dài ngắn.

Read More »

Thần học Luân lý 16: Tính khả tri của luật tự nhiên

Ở một mức độ nào đó, con người có thể nhận biết những đòi hỏi luân lý, những bổn phận đạo đức đã được khắc ghi và phát xuất từ chính hữu thể con người, điều đó đúng không? Bằng cách nào, nhờ phương tiện nào?

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 17: Các thư thánh Phaolô – P.1

st-markco
Các thư của thánh Phaolô gồm 13 thư, được xếp theo thứ tự dài ngắn.

Read More »

Thần học Luân lý 15: Nội dung của luật tự nhiên

Luật tự nhiên chỉ dạy những điều gì? Khuynh hướng tự nhiên là gì? Có những khuynh hướng tự nhiên nào?

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 16: Thánh Phaolô trên đường truyền giáo và các thư của ngài

st-markco
Tiếp theo  các sách Công vụ tông đồ là các thư của thánh Phaolô gởi cho những giáo đoàn và những người ngài đã quan tâm chăm sóc. 

Read More »

Thần học Luân lý 14: Quan niệm về luật tự nhiên

Luật luân lý mặc khải phát xuất từ nguồn mặc khải của Kinh Thánh, vậy luật luân lý tự nhiên phát xuất từ nguồn nào?

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 15: Sách Công vụ tông đồ và Hội Thánh buổi ban đầu

st-markco
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các sách Công vụ tông đồ, các thư của thánh Phaolô và các thư khác, cuối cùng là sách Khải huyền

Read More »