Home / Tài Liệu - Slides

Tài Liệu – Slides

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 21 năm A (2014 – 2020)

Ông Simôn Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 20 thường niên năm A (2014 – 2020)

"Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !" Nhưng Người không đáp lại một lời.

Read More »

Videos: Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2015 – 2020)

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi   biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! (….)

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên năm A (2017 – 2020)

Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!”

Read More »

Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 – 2020)

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa hiển dung năm 2017 – 2020

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 18 năm A (2014 – 2020)

Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 17 năm A (2014 – 2020)

"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 16 năm A (2014 – 2020)

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 15 thường niên năm A (2014 – 2020)

Người gieo giống đi ra gieo giống. Có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu

Read More »