Home / Giảng lễ 2018

Giảng lễ 2018

Nghe giảng lễ tĩnh tâm kính Thánh Đa Minh năm 2018

Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."

Read More »