Cáo phó: Linh mục Vinh sơn Bùi Đức Sinh, O.P.

Cáo phó: Linh mục Vinh sơn Bùi Đức Sinh, O.P.

Cáo phó: Linh mục Vinh sơn Bùi Đức Sinh, O.P.Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Người cha, anh của chúng ta

Linh mục Vinh Sơn Bùi Đức Sinh, O.P.

đã an nghỉ trong Chúa lúc 19g45 thứ Hai, ngày 08 tháng 8 năm 2022
tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà.

Kính xin quý cha và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh mục Vinh Sơn

Cáo phó: Linh mục Vinh sơn Bùi Đức Sinh, O.P.

Cáo phó: Linh mục Vinh sơn Bùi Đức Sinh, O.P.

Mừng Ngọc khánh khấn dòng năm 2013