Bài hát: Hiến mạng vì Đàn Chiên – Lm Giuse Trần Ngọc Thanh, OP.

 

Sáng tác: Thanh Thanh Phương, OP

Bài hát: Hiến mạng vì Đàn Chiên - Lm Giuse Trần Ngọc Thanh, OP.