Home / mamco

Author Archives: mamco

Videos: Giảng lễ chúa nhật 04 mùa vọng B (2014 – 2020)

Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu...

Read More »

Để Lời được lớn lên: Suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng

Ông Gio-an trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”

Read More »

Nghe giảng chúa nhật 03 mùa vọng (2011 – 2020)

Ông Gioan trả lời : "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."

Read More »

Videos: Giảng lễ chúa nhật 03 mùa vọng B (2014 – 2020)

Ông Gioan trả lời : "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."

Read More »

Thánh Gioan Masias – Vị anh hùng Mỹ Châu

Cha nói đến thầy Gioan đã sống ở tu viện 23 năm và nhiều điều kỳ diệu xảy ra do lời cầu của thầy. Ngoài ra, thầy được những ơn đi qua tường để thực hiện việc cần thiết, được ơn thị kiến, ơn đọc được ý nghĩ của con người.

Read More »

Nghe giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2011 – 2020)

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Suy niệm Chúa nhật II Mùa Vọng

Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Read More »

Nghe giảng chúa nhật 02 mùa vọng B (2011-2020)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa : Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Read More »

Thánh Gioan Masias – Từ biệt tu viện Madalena

 Với hết khả năng nhận thức, Gioan trả lời rằng còn có một đạo binh các thánh trên trời đang vây quanh giường thầy. Vô số các thiên thần và các thánh và thầy không biết tên, tất cả đang cầu nguyện cho thầy, khuyến khích thầy không sợ chết.

Read More »

Video: Để Lời được lớn lên: Chúa nhật I Mùa Vọng năm B

Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.

Read More »