Home / mamco

Author Archives: mamco

Ngày 10.08.2017: THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống lời Chúa : Tôi sẵn sàng từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Khi phải quyết định điều gì quan trọng, tôi bàn hỏi, biết lắng nghe để nhận ra điều gì tôi được sai làm, điều gì tôi đã làm sai.        

Read More »

Ngày 09.08.2017: THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống lời Chúa : Chúng ta không ngại giới thiệu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá đời sống của mình tại những môi trường mình hiện diện.        

Read More »

Thần học Đời Tu 04: Đời Đan tu bên Tây phương

Đời sống tu trì được truyền bá sang Âu châu nhờ những người hành hương thánh địa.

Read More »

Ngày 08.08.2017: THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống lời Chúa : Tập sống thân mật với Chúa Giê-su, để trong bất luận hoàn cảnh nào bạn cũng được vững tâm vì nghe rất rõ tiếng Chúa: “Thầy đây, đừng sợ.”        

Read More »

Thần học Đời Tu 13: Khái niệm căn bản về ĐSTH

Theo nguyên nghĩa, consecratio, sự thánh hiến, cung hiến hay tác thánh, là tách rời một người hay một vật ra khỏi lãnh vực phàm tục, để dành riêng cho công việc thánh.

Read More »

Ngày 07.08.2017: THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống lời Chúa : Hãy chung tay làm một việc cụ thể để cải thiện hoàn cảnh sống của một người nào đó. Nhiều bàn tay góp lại, việc nhỏ cũng thành lớn lao.        

Read More »

Ngày 06.08.2017: CHÚA NHẬT TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống lời Chúa : Thinh lặng 5 phút, để nghe lời Chúa dạy và thi hành.        

Read More »

Feast of the Transfiguration of the Lord

Jesus took Peter, James, and his brother, John,  and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them;

Read More »

Clips: Chín cách cầu nguyện của Thánh Đaminh

Đôi khi thân xác đạt đến sự ngây ngất trong tình trạng xuất thần như trong trường hợp thánh Phaolô hoặc được cuốn hút trong tinh thần hoan hỷ như thánh vương Đa-vít. Thánh Đaminh đã từng sử dụng cách thức cầu nguyện này và thật hợp lý khi chúng ta bàn một khiá cạnh nào đó về phương pháp cầu nguyện của người

Read More »

Thần học Đời Tu 03: Đời Đan tu bên Đông Phương

Đời đan tu bên Đông Phương có thể tóm tắt vào 3 hình thức căn bản: Ẩn sĩ, Bán ẩn sĩ và Cộng đoàn.

Read More »