2nd Sunday of Lent c (Eng – Vie)

 

2nd Sunday of Lent
Chúa Nhật 2 Mùa Chay

St 15:5-12,15:17-18; Pl 3:17-4:1

Gospel Luke 9:28-36

28 Now about eight days after these sayings he took with him Peter and John and James, and went up on the mountain to pray.

29 And as he was praying, the appearance of his countenance was altered, and his raiment became dazzling white.

30 And behold, two men talked with him, Moses and Eli’jah,
31 who appeared in glory and spoke of his departure, which he was to accomplish at Jerusalem.

32 Now Peter and those who were with him were heavy with sleep, and when they wakened they saw his glory and the two men who stood with him.

33 And as the men were parting from him, Peter said to Jesus, “Master, it is well that we are here; let us make three booths, one for you and one for Moses and one for Eli’jah” –not knowing what he said.

34 As he said this, a cloud came and overshadowed them; and they were afraid as they entered the cloud.

35 And a voice came out of the cloud, saying, “This is my Son, my Chosen; listen to him!”

36 And when the voice had spoken, Jesus was found alone. And they kept silence and told no one in those days anything of what they had seen

Phúc Âm Luca 9:28-36

28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê.

29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa.

30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia.

31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem.

32 Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người.

33 Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một cái cho ông Êlia”. Ông không biết mình đang nói gì.

34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.

35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !”

36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Interesting Details

 • (v.28) Luke tightly connects the transfiguration to Jesus’ teaching in the previous verses 23-27. The event occurs several days after Jesus “said these words:” “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me … For whoever would save his life will lose it.”
 • (v.28) Jesus begins His ministry with a prayer and ends his ministry with a prayer. Jesus prays while performing miracles. He teaches his disciples to pray. The transfiguration occurs as a prayer experience. As Jesus teaches in 11:13, the Holy Spirit is given in response to prayer.
 • (v.29) White garments are symbols of joy and celebration. The angels who appear at the resurrection (and later in the ascension) wear dazzling, white clothes.
 • (v.30) Moses and Elijah are 2 figures from the Old Testament. Moses was the giver of God’s Law, and Elijah was the great prophet through whom God spoke to his people. Their appearance is a sign that the road which Jesus is taking is a fulfillment of the law and the prophets, i.e., a fulfillment of God’s will.
 • (v.31) Moses and Elijah talk to Jesus about his “departure,” or death in Jerusalem. In the middle of this vision of glory is an image of suffering.
 • (v.33) Peter wants to make a tent for Jesus. Peter indeed does not know what he is saying, for “the Most High does not dwell in houses made by hands” (Acts 7:48).
 • (v.34) Cloud is a symbol of God’s presence.

(v.35) “This is my Son, my Chosen one, listen to him.” God reveals who the Son is: the one who returns to God via the cross.

Chi Tiết Hay

 • (c.28) Sự việc Chúa Giêsu biến hình đã xảy ra vài ngày sau khi Ngài “nói những lời ấy”. Lời ấy là điều Chúa dạy các môn đệ trong câu 23-27 “Ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình… ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất”.
 • (c.28) Chúa Giêsu bắt đầu cuộc rao giảng bằng lời cầu nguyện. Ngài cầu nguyện trước khi làm các phép lạ. Ngài dạy các tông đồ cầu nguyện. Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang cầu nguyện khi Ngài biến hình. Như chính Chúa Giêsu đã dạy trong đoạn 11:13, Thánh Thần sẽ được ban cho những kẻ cầu xin.
 • (c.29) Áo trắng tượng trưng cho niềm vui và liên hoan. Các thiên thần hiện ra mặc áo trắng, chói lòa lúc Chúa Giêsu sống lại, và lúc Chúa Giêsu lên trời.
 • (c.30) Ông Môsê và Êlia là hai nhân vật trong Cưụ Ước. Ông Môsê tượng trưng cho Lề Luật của Chúa; Ông Êlia là tiên tri đã truyền Lời Chúa cho dân. Sự hiện diện của hai ông là dấu chỉ việc Chúa Giêsu làm phù sẽ hợp với lề luật và ý Thiên Chúa.
 • (c.31) Chúa Giêsu sẽ làm việc gì? Hai vị bàn với Chúa Giêsu về cuộc xuất hành, có nghĩa là cái chết Ngài sẽ chịu tại Giê-ru-sa-lem. Hình ảnh thương khó được lồng trong khung cảnh biến hình vinh quang của Chúa Giêsu.
 • (c.33) Khi ông Phêrô nói muốn dựng lều cho Chuá Giêsu, ông “không biết ông nói gì” vì như sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 7:48 chép rằng “Đấng Tối Cao không ở trong nhà do tay người làm ra”.
 • (c.34) Đám mây biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa.
 • (c.35) “Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”. Thiên Chúa giới thiệu Con, là Đấng sẽ trở về với Cha qua thập giá.

 

One Main Point

Listen to Jesus, and follow him. The road to everlasting life must pass through suffering.

Một Điểm Chính

Hãy vâng nghe Chúa Giêsu, và đi theo Người. Con đường đến sự sống đời đời phải đi qua đau khổ.

Reflections

1.“Listen to him.” In what way am I listening to Jesus? What do I hear? How do I know it’s Jesus’ voice? What will help me more easily to recognize his voice?

2.When I do not do my will (what I like, what I want), I suffer. Recall the instances that led me to bad consequences because I follow my will (my impulses, job choices, relationship choices, decisions about money, etc.) instead of listening to a wiser person.

Suy Niệm

1.Tôi nghe Chúa Giêsu như thế nào? Làm sao tôi biết đó là tiếng NgàI? Tôi có thể làm gì để giúp tôi nhận ra tiếng Ngài rõ ràng hơn?

2.Khi tôi không làm theo ý tôi, tôi cảm thấy khổ sở. Hồi tưởng lại, đâu là những lần, vì làm theo ý tôi (thay vì nghe lời người khôn ngoan hơn) mà tôi đã bị những hậu quả xấu (về nghề nghiệp, chọn lựa tình cảm, v.v.)