24th Sunday in Ordinary Time B (Eng-Vie)

 

 

24th Sunday in Ordinary Time

Isaiah 50:4-9 ; James 2:14-18

Chúa Nhật 24 Thường Niên

Isaiah 50:4-9 ; James 2:14-18

Gospel Mark 8:27-35

27 And Jesus went on with his disciples, to the villages of Caesare’a Philip’pi; and on the way he asked his disciples, “Who do men say that I am?”

28 And they told him, “John the Baptist; and others say, Eli’jah; and others one of the prophets.”

29 And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter answered him, “You are the Christ.”

30 And he charged them to tell no one about him.

31 And he began to teach them that the Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and after three days rise again.

32 And he said this plainly. And Peter took him, and began to rebuke him. 33 But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter, and said, “Get behind me, Satan! For you are not on the side of God, but of men.”

34 And he called to him the multitude with his disciples, and said to them, “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.

35 For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel’s will save it.

Phúc Âm Máccô 8:27-35

27 Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai ?”

28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”.

29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”.

30 Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.

32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.

33 Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Xatan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loàn người”.

34 Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Interesting Details

  • (v.28) In the popular mind, the Messiah was a nationalistic, political leader that would restore the glory days of Israel. Jewish people of Jesus’ day (and still now) believed that Elijah had to re-appear before the Messiah would come. John the Baptist was considered by many to be Elijah. Jesus was also considered by the public in a similar fashion.
  • (v.30) Because of the political implication of Messiahship in the popular understanding, Jesus did not want his disciples to publicize him being the Messiah lest it precipitates a revolution against Rome.
  • (v.31) “Son of Man” (ben adam) appears 81 times in the Gospels and never used by anyone but Jesus to call himself. It has two meanings. One is simply mean “I.” The other, taken from Dan 7:13-14, is a heavenly figure entrusted by God with authority, glory and sovereign power.
  • (vv.32-33) Suffering and rejection had no place in the popular concept of Messiah, thus it was normal for Peter to get upset with Jesus’ prediction. Yet, by calling Peter “Satan” (meaning the “adversary”) Jesus did not mean that Peter was the devil. He only pointed out that Peter’s attempt to dissuade Jesus from going to the cross was like that of the devil, which is adversarial to God’s plan.
  • (vv.34-35) Discipleship may result in the lost of physical life but that loss is insignificant when compare with gaining eternal life.

Chi Tiết Hay

  • (c.28) Đối với quần chúng, đấng Mesia là một vị lãnh đạo chính trị, có tinh thần ái quốc, sẽ đưa Israel trở lại thời vàng son. Người Do Thái thời Chúa Giêsu (cũng như bây giờ) tin rằng ngôn sứ Elia phải tái xuất hiện để dọn đường cho đấng Mesia. Nhiều người cho rằng Gioan Tẩy giả là hiện thân của Elia. Đối với một số người Chúa Giêsu cũng mang một tầm quan trọng như vậy.
  • (c.30) Vì khái niệm của dân chúng về đấng Mesia mang mầu sắc chính trị, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ khoe trương Ngài là đấng Mesia vì e rằng điều này có thể đưa đến một cuộc nổi dậy chống chế độ La mã.
  • (c.31) Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dùng danh xưng “Con Người” (ben adam) dùng 81 lần để tự gọi. Danh xưng này có hai nghiã. Một nghiã là “tôi”. Nghiã thứ hai, mượn từ Dan 7:13-14, là hình ảnh một người đến từ trời được Thiên Chúa ủy nhiệm quyền bính, vinh quang và quyền lực cai quản.
  • (cc.32-33) Theo quan niệm thông thường, đấng Mesia không thể bị chối bỏ và chịu đau khổ, thế nên chúng ta không ngạc nhiên nếu Phêrô không hiểu và bực tức với lời tiên báo của Chúa. Nhưng khi gọi Phêrô là “Satan” (có nghiã là kẻ đối nghịch), Chúa Giêsu không có ý ám chỉ Phêrô là ma quỵ. Ngài chỉ muốn nói Phêrô suy nghĩ như ma quỵ muốn cản trở và đối nghịch với kế hoạch của Thiên Chúa.
  • (cc.34-35) Làm môn đệ đôi lúc đòi hy sinh đến cả mạng sống, nhưng hy sinh đó so với sựsống muôn đời thì có là bao.

One Main Point

Following Jesus is no rose garden. It will cost you everything.

Một Điểm Chính

Đường theo Chúa không phải dễ dàng. Làm người môn đệ đòi hỏi hy sinh tất cả.

Reflections

1.If you meet Jesus today, how do you answer his question: “Who do you say I am?”

2.In what areas of your life (relationships, priorities, family, career…) does “your way” still conflict with “Jesus’ way”?

3.What does the call to “deny yourself and carry the cross” mean to you personally? How do you apply that in your life?

Suy Niệm

1.Nếu hôm nay bạn gặp Ngài, bạn sẽ trả lời câu Ngài hỏi: “Con bảo ta là ai?” như thế nào?

2.Trong cuộc sống của bạn, có những phần nào (quan hệ tình cảm, thứ tự công việc, gia đình, nghề nghiệp…) còn “đối chọi” với điều kiện sống của Chúa (xem cc. 34-36)?

3.Lời mời gọi “bỏ mình để vác thập giá” đối với riêng bạn có ý nghiã gì? Bạn áp dụng điều này trong cuộc sống ra sao?