21st Sunday in Ordinary Time B (Eng-Vie)

 

21st Sunday in Ordinary Time

Joshua 24:1-2,15-17,18 ; Ephesians 5:21-32

Chúa Nhật 21 Thường Niên

Giôsuê 24:1-2,15-17,18 ; Êphêsô 5:21-32

Gospel John 6:60-69

60 Many of his disciples, when they heard it, said, “This is a hard saying; who can listen to it?”

61 But Jesus, knowing in himself that his disciples murmured at it, said to them, “Do you take offense at this?

62 Then what if you were to see the Son of man ascending where he was before?

63 It is the spirit that gives life, the flesh is of no avail; the words that I have spoken to you are spirit and life.

64 But there are some of you that do not believe.” For Jesus knew from the first who those were that did not believe, and who it was that would betray him.

65 And he said, “This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father.”

66 After this many of his disciples drew back and no longer went about with him.

67 Jesus said to the twelve, “Do you also wish to go away?”

68 Simon Peter answered him, “Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life;

69 and we have believed, and have come to know, that you are the Holy One of God.”

Phúc Âm Gioan 6:60-69

60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”

61 Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?

62 Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?

63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.

65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.

66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.

67 Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”

68 Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Interesting Details

 • Jn 6:60-69 is the closing section of the discourse on the bread of life.
 • The synagogue of Capernaum has been the scene of Jesus’ teaching. Jesus’ words are greeted with unbelief. Many of His listeners find it difficult to accept Jesus as the sacramental bread of life (v.60).
 • “Flesh” in (v.63) “flesh is useless” or in (Mt.16:17) “flesh and blood has not revealed this … but my Father in Heaven,” refers to human nature, contrasting with the “spirit” of God, and has a different meaning from the one intended in (v.55) “my flesh is real food.”
 • For the first time, the darkest possibility of all enters the story. Not only will some in Jerusalem persecute and kill Him but Jesus will be the subject of betrayal from within His discipleship community (v.64).
 • At the beginning of the chapter, Jesus saw a vast crowd “coming toward Him” (v.5) for whom He would feed with bread. At the chapter’s end, many will “walk away” (v.66).
 • Peter is strong in his faith and conviction:

      Jesus has referred to His words as spirit and life (v.63), Peter builds on this and calls them “words of eternal life” (v.68).

      Jesus spoke of Himself as the “One who is from God” (v.46), Peter calls Him: “the Holy One of God” (v.69).

      Jesus taught that no one could come to Him unless the Father draw him (v.44), Peter affirms that truth by his question: “Lord, to whom shall we go?” (v.68).

 • Peter says for the group that they have already a deep-rooted confidence in Jesus, they do not want to leave Him. They had begun to perceive Jesus as Messiah (Mt 16:13-20, Mk 8:27-30), the Holy One of God (Mk 1:24, Lk 1:35, 4:34, Acts 2:27).
 • Judas would betray Jesus (v.64,71) for obviously faith was not “granted him by the Father” (v.65). Similarly, many other disciples left His company just as Judas would leave the supper room (13:30). They would not be present for the moment when Jesus would give His “flesh” for the “life” of the world, and “ascend” to the Father.

Chi Tiết Hay

 • Gioan 6:60-69 là đoạn kết thúc của diễn từ về bánh trường sinh.
 • Đức Giêsu giảng bài này trong hội đường Ca-phác-na-um. Lời của Ngài không được dân chúng tin theo. Họ thấy chướng tai khi nghe Đức Giêsu nói Ngài là bánh trường sinh (v.60).
 • Chữ “thịt” dùng trong (c.63):”xác thịt chẳng có ích gì” có ý chỉ về phàm nhân. Ngược lại, chữ “thịt” trong (c.55): “thịt tôi thật là của ăn”, là chính thân thể Đức Giêsu.
 • Ở đây thánh Gioan cho thấy những dấu hiệu đầu tiên về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Không phải chỉ có một số người ở Giêrusalem sẽ hành hạ và giết Ngài, nhưng chính từ trong nhóm các môn đệ, nhiều người đã phản bội Ngài (c.64).
 • Ở đoạn mở đầu chương, Đức Giêsu thấy đông đảo đân chúng đi theo Ngài. Ở cuối chương, Ngài thấy họ bỏ đi (c.66).
 • Phêrô tỏ ra mạnh dạn và cương quyết trong đức tin:

      Đức Giêsu nói lời của Ngài là thần khí và sự sống (c.63) thì Phêrô dựa vào đó để nói rằng: “Thầy mới có những lời sống đời đời” (c.68).

      Đức Giêsu nói Ngài là “Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến” (c.46) thì Phêrô tuyên xưng Ngài là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (c.69).

      Đức Giêsu dạy rằng “chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy” (c.44) thì Phêrô xác tín bằng câu hỏi:”Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với aỉ” (c. 68).

 • Phêrô nói thay cho nhóm rằng họ tin tưởng sâu xa nơi Đức Giêsu và không muốn bỏ Ngài. Họ bắt đầu nhận ra Ngài là Đấng Kitô(Mt 16:13-20, Mc.8:27-30), Đấng Thánh của Thiên Chúa (Mc 1:24, Lc.1:35, 4:34, Cv 2:27).
 • Giuđa sẽ phản bội Đức Giêsu (c.64,71), ông không có đức tin vì “Chúa Cha không ban ơn ấy cho” (c.65). Cũng thế, nhiều môn đệ khác đã bỏ Đức Giêsu giống như Giuđa đã bỏ phòng tiệc ly mà ra đi (c.13:30).

One Main Point

The promise of the Eucharist led many people (the crowd, the Judean, His disciples) to give up following Jesus (v.66), but the Twelve believed in Jesus.

Một Điểm Chính

Lời hứa ban phép Thánh Thể là mình và máu Ngài đã làm cho nhiều người (đám đông dân chúng, người Do Thái, và các môn đệ của Ngài) bỏ Đức Giêsu mà đi. Nhưng Nhóm Mười Hai đã tin nơi Đức Giêsu.

Reflections

1.You are present among the crowds. What is your reaction to Jesus’ teachings? How do you think Jesus felt after many of His disciples stopped following Him?

2.Have you ever found something, or some teachings, hard to accept and how does this passage address that situation?

3.What was your motive in coming to Jesus? What is your motive now for remaining in Him?

 

Suy Niệm

1.Bạn đang ở trong đám đông đi theo Đức Giêsu. Bạn có phản ứng gì khi nghe lời Ngài dạy như thế? Theo bạn nghĩ Đức Giêsu cảm thấy thế nào khi các môn đệ của Ngài bỏ đi?

2.Có bao giờ bạn thấy điều gì, hoặc lời giáo huấn nào khó chấp nhận? Đoạn Tin Mừng này giúp giải đáp như thế nào?

3.Đông lực nào đưa bạn đến với Đức Giêsu? Động lực nào làm cho bạn muốn ở lại trong Ngài?