Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Giao thừa, Mùng Một & Hai Tết (2010-2018)

Nghe giảng Giao thừa, Mùng Một & Hai Tết (2010-2018)


Giao Thừa, Mùng Một 2010, 2011, 2012, 2013

Mùng Hai Tết 2010, 2011, 2012, 2013

Bài trích sách Dân Số (Ds 6,22-27)

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :

‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em) ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em) ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em) !’

Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Giao thừa tết Mậu Tuất

Lm FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng một tết

Lễ 5g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 6g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 19g00:

Lm FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng 2 tết

Lm FX. Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Giao thừa tết Đinh Dậu

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng một tết Đinh Dậu

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g00:

Lm Phanxcô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Mùng 2 tết Đinh Dậu

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 7g30:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 16g00:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Giao thừa tết Bính Thân (2016)

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Mùng một tết Bính Thân

Lễ 5g00:

Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 6g00:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 18g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng  hai tết Bính Thân

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Giao thừa Ất Mùi : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g :

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 22g :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

 Mùng một tết 2015 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ :

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 06 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Mùng hai tết 2015 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 06 giờ :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Giao thừa Giáp Ngọ : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g :

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 22g :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Mùng một tết 2014 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Mùng hai tết 2014 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06 giờ :

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 18 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

.