Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 / Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A (2011 – 2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6,51-58)

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 7g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 16g00:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ bảy:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 9 giờ (Rước lễ lần đầu) :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 9 giờ (Rước lễ lần đầu) :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]