Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Lễ Chúa Thăng Thiên (2010 – 2016)

Nghe giảng Lễ Chúa Thăng Thiên (2010 – 2016)

 

Ngày Truyền thông Công giáo

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 24:46-53)

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 5giờ :

Lm Phanxicô Xavie: Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 5giờ :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]