Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 20 thường niên năm B (2009 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 20 thường niên năm B (2009 – 2018)

 

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (6, 51-59)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy (rửa tội TT):

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 7g30:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 19g00:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Ngày 16.08.2015

Lễ 5g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Ngày 19.08.2012

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 5 giờ: 

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19g00 :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

 Năm 2009

 

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

 

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

 

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

 

Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh [Download]