Home / Thông tin / Hình ảnh thiếu nhi chuẩn bị lá để bước vào Tuần Thánh 2017

Hình ảnh thiếu nhi chuẩn bị lá để bước vào Tuần Thánh 2017

Cha Tổng tuyên úy TNTT Tổng giáo phận viếng thăm

Xem thêm hình ảnh