Home / gdtt / Gia Đình Truyền Tin Thánh Lễ Tạ Ơn 15 tuổi

Gia Đình Truyền Tin Thánh Lễ Tạ Ơn 15 tuổi

THÁNH LỄ TẠ ƠN
Gia Đình Truyền Tin 15 năm
(1993 – 2008).
do đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Gp Kontum chủ sự.
.
.
.