Home / Giáo Dục - Gia Đình / Clip: Hai bàn tay cha

Clip: Hai bàn tay cha

 

 

Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành

cho tất cả mọi người cha

để họ chu toàn trách nhiệm làm cha:

luôn yêu thương, chăm sóc, đỡ nâng, giáo dục con cái,

và trở nên gương sáng cho các con bằng chính cuộc sống của mình.