Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 4)

Thánh Martinô – Suy Tư

Xin hãy sai con đi…

Tại sao chúng ta không đến đứng trước Thánh Giá Chúa Giê-su – Thánh Giá sinh ơn cứu độ,  và mượn lời ngôn sứ Isaia mà cất tiếng thưa với Ngài, rằng: Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi.

Read More »