Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 3)

Thánh Martinô – Suy Tư

Chúng ta phải sinh hoa trái…

Thưa bạn, bạn đã nhận vườn nho Chúa trao, bao nhiêu năm rồi? Mười, mười lăm, hai mươi.. hay năm mươi năm? Chừng ấy năm… chẳng lẽ vẫn chưa sinh hoa trái sao? Là một Ki-tô hữu, là tá điền của Chúa, chúng ta phải “sinh hoa trái”.

Read More »