Home / Thánh Martinô – Suy Tư (page 20)

Thánh Martinô – Suy Tư

Chạm lòng con Chúa ơi!

“Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con không xa Ngài... Vực con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não… Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con luôn tin Ngài”.

Read More »