Home / Thánh Martinô – Suy Tư

Thánh Martinô – Suy Tư

Ai tin thì được

Trong thánh lễ mỗi ngày, Giáo Hội, qua vị linh mục, vẫn luôn cất tiếng loan báo cho mọi người biết rằng: “Đây là mầu nhiệm đức tin” cùng với lời mời gọi: “Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”

Read More »

Xin hãy sai con đi…

Tại sao chúng ta không đến đứng trước Thánh Giá Chúa Giê-su – Thánh Giá sinh ơn cứu độ,  và mượn lời ngôn sứ Isaia mà cất tiếng thưa với Ngài, rằng: Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi.

Read More »