Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

TH online 11: Các nghĩa của Thánh Kinh

Có hai nghĩa chính của Thánh Kinh là nghĩa văn tự và nghĩa thiêng liêng.

Read More »

Thần học online: Kinh Thánh nhập môn

“Mọi kitô hữu, cách riêng các tu sĩ hãy siêng năng đọc Thánh Kinh để học biết khoa học về Thiên Chúa (x. Pl 3,8). Vì không biết Thánh Kinh là không biết Thiên Chúa (S. Heronimo).

Read More »

TH online 10: Vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh

Chỉ lý luận mà thôi thì không thể hiểu trọn vẹn các biến cố và sứ điệp được kể lại trong Kinh Thánh.

Read More »

TH online 09: Khoa học, lịch sử và triết học với Thánh Kinh

Khoa chú giải Công Giáo góp phần tích cực vào việc phát triển các phương pháp mới và vào sự tiến bộ của công việc nghiên cứu (III.a). Trong công việc này, các học giả Công Giáo cộng tác với các học giả không phải là Công Giáo.

Read More »

TH online 08: Quy điển Thánh Kinh

Quy điển Thánh Kinh là toàn thể Các Sách Thánh làm nên Bộ Thánh Kinh, là danh mục Các Sách được linh hứng. Các Sách Thánh hàm chứa mặc khải siêu nhiên, là luật về đức tin và đời sống cho các tín hữu.

Read More »

TH online 07: Tác giả Thánh Kinh

Các giáo phụ quả quyết Thiên Chúa là tác giả của các Sách Thánh (Cựu Ước và Tân Ước).

Read More »

TH online 06: Ơn linh hứng Thánh Kinh

Thiên Chúa không dùng ơn linh hứng để đọc hoặc in vào trí óc các tác giả Thánh Kinh những chân lý mặc khải, để họ chỉ ghi lại một cách máy móc những chân lý ấy như một thư ký trung thành của Thiên Chúa. 

Read More »

TH online 05: Tiến trình hình thành bộ Tân Ước

Sách Tân Ước được hình thành từ nhiều tác giả thuộc nhiều dân tộc và đất nước khác nhau, được tiếp thu nhiều truyền thống văn hoá và tôn giáo khác nhau, sinh sống và viết sách vào ở những địa điểm khác nhau trong khoảng thế kỷ thứ I.

Read More »

TH online 04: Tiến trình hình thành bộ Cựu Ước

Thánh Kinh Cựu Ước được hình thành qua nhiều thế kỷ. Lịch sử thánh bắt đầu từ việc Chúa gọi tổ phụ Abraham vào thế kỷ XIX trước CN.

Read More »

TH online 03: Tiến trình hình thành bộ Thánh Kinh

Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể vào ngôn ngữ của nhân loại nói riêng. Do vậy, Thánh Kinh là chính lời của nhân loại, đồng thời cũng là chính Lời của Thiên Chúa.

Read More »