Home / Tài Liệu – Slides (page 30)

Tài Liệu – Slides

Video giảng lễ Chúa nhật 29 năm A (2014)

Người nói : "Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?" Họ đáp : "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ : "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

Read More »

Clip: chuyến xe đò

Khi chúng ta làm điều gì để giúp đỡ người khác là chúng ta đang làm cho chính mình.Vì thế nên đừng bao giờ từ chối làm điều tốt. Nếu như ai cũng từ chối sẽ chẳng bao giờ có điều gì tốt cả.

Read More »