Home / Tài Liệu – Slides (page 10)

Tài Liệu – Slides

Video: Giảng lễ Chúa nhật 26 năm A (2014)

"Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin.

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 25 năm A (2014 – 2017)

"Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó... Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?"

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 24 thường niên A (2017)

ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” Đức Giêsu đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 23 năm A (2014 – 2017)

"Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 22 năm A (2014 – 2017)

Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ?

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 21 năm A (2014 – 2017)

Ông Simôn Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 20 thường niên năm A (2014 – 2017)

"Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !" Nhưng Người không đáp lại một lời.

Read More »

Videos: Giảng lễ Đức Mẹ Về Trời 2015 – 2016

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên năm A (2017)

Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!”

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa hiển dung năm 2017

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

Read More »