Home / Tài Liệu – Slides (page 10)

Tài Liệu – Slides

Videos: Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (2014 – 2017)

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

Read More »