Home / Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Video nhạc: Đến cùng Đức Mẹ Tàpao

Đến Tà Pao bao bước chân hành hương rộn rã. Về bên Mẹ, niềm cậy tin mến đậm đà. Đến cùng Đức Mẹ Tà Pao, vững lòng cậy trông lẽ nào về tay không. Đến Tà Pao bao bước chân hành hương rộn rã. Về bên Mẹ, niềm cậy tin mến đậm đà. Đến cùng Đức Mẹ Tà Pao, vững lòng cậy tin sẽ được thỏa ơn xin.

Read More »